Wijziging bevoegdheden ondernemingsraad inzake pensioen


Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat betrekking heeft op de rol van de ondernemingsraad ten aanzien van pensioen. Hiermee wordt beoogd de bevoegdheden van de ondernemingsraad te verduidelijken. Het wetsvoorstel treedt op een nader te noemen tijdstip in werking. Wanneer dat zal zijn is nog niet bekend.

Onder het huidige recht geldt dat het instemmingsrecht met betrekking tot het wijzigen, vaststellen of intrekken van een pensioenregeling afhankelijk is van de soort pensioenuitvoerder. Na invoering van de wet geldt het instemmingsrecht voor het wijzigen, vaststellen en intrekken van een pensioenregeling ongeacht bij welke pensioenuitvoerder de regeling is ondergebracht. Op dit punt zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad zodoende vereenvoudigd en uitgebreid. Dat geldt ook voor reikwijdte van het instemmingsrecht: heeft de ondernemingsraad onder de wetswijziging een instemmingsrecht als het gaat om de pensioenovereenkomst, dan geldt dat recht in beginsel ook voor voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. De wetswijziging verplicht werkgevers tot slot de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst.

De wetswijziging brengt ook begrenzingen met zich ten opzichte van het huidige recht. Het instemmingsrecht geldt niet indien (i) het pensioen inhoudelijk is geregeld in een cao (waarmee wordt bedoeld dat er geen sprake mag zijn van eigen invulling op basis van een minimum cao), wanneer (ii) er sprake is van een verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds, of (iii) indien de werkgever zelf geen zeggenschap heeft over een bepaalde verandering in een pensioenregeling.